Рівненський апеляційний господарський суд
вул. Яворницького, 59, м. Рівне, 33001

Апелянт(Відповідач): Товариство з обмеженою відповідальністю
«Проект»
Код ЄДРПОУ 11111111
вул. Ватутіна, 5, м. Рівне, 33000

Позивач: Виконавчий комітет Івашинської міської ради
Код ЄДРПОУ 22222222
Тел. (000023) 222222
вул. Київська, 7, м. Івашино, Хмельницька обл., 20000

на рішення Господарського суду Рівненської області

від 07 червня 2014 року по справі №111/111/14


А П Е Л Я Ц І Й Н А      С К А Р Г А

07 червня 2014 року Господарським судом Рівненської області було частково задоволено позовні вимоги виконавчого комітету Івашинської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «Проект» про стягнення заборгованості за договором № 44 від 15.04.2013року та вирішено стягнути на користь Позивача 10496 (десять тисяч чотириста дев'яносто шість) грн. 42 коп. - пені та 1827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн. - витрат по сплаті судового збору.
Вказане рішення Господарського суду Рівненської області від 07 червня 2014 року (повний текст якого було складено 11 червня 2014 року) вважаємо незаконним, необґрунтованим та прийнятим з порушенням норм матеріального права виходячи з наступного.
15 квітня 2013 року між Виконавчим комітетом Івашинської міської ради (Замовником) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Проект» (Виконавцем), разом – Сторони, було укладено договір №44 (далі-Договір), згідно умов якого Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання щодо розроблення технічної документації із землеустрою по проведенню робіт із земельно-кадастрової інвентаризації земель на території міста Івашино Хмельницької області(І-VІ квартали).
На умовах п.1.3 Договору технічні, економічні та інші вимоги до проекту викладені у завданні на виконання робіт, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток №1).
В п. 1.4 Договору вказано, що зміст виконання робіт визначається календарним планом виконання робіт, погодженим Сторонами (Додаток №2).
У вказаному Додатку №2 від 15 квітня 2013 року Сторонами було погоджено наступні строки виконання робіт по етапах:
по І - ІІ кварталу - червень 2013 року;
по ІІІ кварталу - липень 2013 року;
по ІV кварталу - серпень 2013 року.
по V кварталу - вересень 2013 року;
по VІ кварталу - жовтень 2013 року.
По виконанню та оплаті робіт по першому кварталу претензій у обох наших сторін не було.
Щодо виконання робіт по кварталу ІІ, 20 вересня 2013 року Актом приймання – передачі результатів виконаних робіт по Договору Позивачем було прийнято виготовлену технічну документацію із землеустрою по проведенню робіт із земельно-кадастрової інвентаризації земель кварталу ІІ.
Тобто, прострочення виконання робіт з нашого боку склало 81 календарний день, відтак пеня становить 1696,95 грн., яку ми визнали у відповіді на претензію Позивача №133/04-29 від 20.01.2014 р.
Розділом 3 Договору, зокрема п.3.2 визначено, що розрахунок проводиться на підставі оформлених відповідним чином актів здавання-приймання виконаних робіт шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця з відстрочкою платежу до тридцяти банківських днів.
Таким чином, розрахунок за ІІ етапом робіт повинен був бути здійсненим з боку Позивача до 04.11.2013 р.(згідно п.3.2. з відстрочкою до 30 банківських днів).
Після здачі робіт по другому етапу, з боку Позивача коштів перераховано не було та рахувалась заборгованість у сумі 20951 грн.
Відповідно до ст. 837 ЦК України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.
Відтак, між сторонами за позовом виникли правовідносини з договору підряду, які регулюються положеннями глави 61 ЦК України.
Факт неоплати робіт по ІІ кварталу Позивачем підтверджується у відповіді на претензію №431/04-29 від 04.03.2014 року, де вказує на причину такої неоплати – бездіяльність посадових осіб Івашинського управління державної казначейської служби (УДКСУ) та звернення в зв’язку з цим до адміністративного суду.
Про вказані обставини Позивач повідомив Відповідача лише у березні 2014 року.
Слід зазначити, що 14 жовтня 2013 року між Сторонами було укладено додаткову угоду до Договору, згідно якої строк його дії було продовжено до 31.12.2013 року та викладено Додаток №2 до Договору «Календарний план» у новій редакції.
У ньому визначено строки виконання робіт по етапу розроблення технічної документації із землеустрою по проведенню робіт із земельно-кадастрової інвентаризації земель на території міста Івашино Хмельницької області, а саме:
по ІІІ- ІV кварталу - жовтень 2013 року;
по V кварталу - листопад 2013 року;
по VI кварталу – грудень 2013 року.
Проте, навіть після укладення цієї додаткової угоди, оплата за ІІ етап робіт Позивачем на наш рахунок так і не була перерахована, хоча роботи по інвентаризації земель з боку Відповідача продовжували виконуватись. Про виконання робіт свідчить, зокрема, той факт, що 09.12.2013 року Відповідач отримав висновок про погодження технічної документації із землеустрою по проведенню робіт із земельно-кадастрової інвентаризації земель третього (ІІІ) кварталу території м. Івашино, що свідчить про повне виконання робіт за цим етапом договору підряду, хоча і з запізненням (копія висновку № 333 від 09.12.2013 р. додається).
Статтею 856 ЦК України встановлене право підрядника на притримування: якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної підрядникові у зв'язку з виконанням договору підряду, підрядник має право притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника.
Тому виконання зобов’язання щодо виготовлення технічної документації із землеустрою по проведенню робіт із земельно-кадастрової інвентаризації земель по наступних кварталах з нашого боку було притримано внаслідок несплати Позивачем вартості робіт за ІІ етапом.
Вартий уваги той факт, що відповідно до договору № 44 строк закінчення робіт з боку відповідача встановлений до 31.12.2013 року.
Таким чином, розрахунок неустойки (пені) в зв’язку з простроченням виконання зобов’язання з боку відповідача повинен був би визначатись позивачем в межах таких строків за прострочення виконання робіт та в таких розмірах:
по ІІІ кварталу – з 01.11.2013 р. по 09.12.2013 р., тобто, – 39 днів, що при вартості робіт в 16650,00 грн. та ставці пені в 0,1% за кожен день прострочення, становить 649,35 грн.;
по ІV кварталу –з 01.11.2013 р. по 31.12.2013 р., тобто, 61 день, що при вартості робіт в 23705,00 грн. та ставці пені в 0,1% за кожен день прострочення, становить 1446,05 грн.;
по V кварталу – з 01.12.2013 р. по 31.12.2013 р., тобто, 30 днів, що при вартості робіт в 20681,00 грн. та ставці пені в 0,1% за кожен день прострочення, становить 620,43 грн.;
по VI кварталу – строк прострочення відсутній, оскільки на момент виконання зобов’язань строк дії договору вже закінчився.
Таким чином, виходячи з вищевикладеного розрахунку пені, загальна сума неустойки за несвоєчасне виконання зобов’язань Відповідачем по Договору максимально могла б становити 2715,83 грн.
У своєму рішенні суд зазначає:
«Відтак, зобов'язання відповідача по виконанню робіт за Договором №44 за ІІІ квартал та ІV квартал мало бути виконано до 01.11.2013 року, за V квартал - до 01.12.2013 року та за VІ квартал - до 01.01.2014 року.
Відповідно нарахування пені повинно припинятися не пізніше ніж:
за ІІІ квартал та ІV квартал - 01.05.2014 року, за V квартал - 01.06.2014 року, за VІ квартал - 01.07.2014 року.»
З таким висновком суду не можна погодитись, оскільки у Додатковій угоді до Договору чітко встановлений термін його дії – до 31 грудня 2013 року, що припиняє виконання зобов’язань та нарахування штрафних санкцій, тим більше, що оплата за Договором припинилася з боку Позивача ще під час дії договору, про що він нашу сторону не повідомляв.
Наголошуємо, що станом на день отримання Відповідачем позову оплата за виконані роботи Позивачем не була здійснена, що попередньо і призвело до значного утруднення з боку відповідача виконувати роботи по інвентаризації земель IV-VI кварталів через скрутне матеріальне становище.
За загальними положеннями цивільного законодавства зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 Цивільного кодексу України. За приписами частини 2 цієї статті підставами виникнення цивільних прав і обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини, інші юридичні факти. Підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є також дії осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також дії, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Із змістом зазначеної норми кореспондуються і приписи статті 174 ГК України.
Відповідно до статті 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
Із змісту ст. 629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.
Ст. 526 ЦКУ визначено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Згідно положень ст. 610 ЦКУ порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Відповідно до ч. 1 ст. 549 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, яке боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.
За приписами ч. 2 ст. 549 ЦК України штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
Частиною 3 ст. 549 ЦК України визначено, що пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
За змістом ст. 230 ГК України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.
За умовами ч. ч. 4, 6 ст. 231 ГК України у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг). Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.
За змістом п. 3 ч. 1 ст. 83 ГПК України господарський суд, приймаючи рішення, має право зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов'язання.
Відповідно до ст. 233 ГК України, у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому беруться до уваги: ступінь виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу. Якщо порушення зобов'язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій.
Постановою Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011 р., а саме пунктом 3.17.4 визначено, що вирішуючи, в тому числі й з власної ініціативи, питання про зменшення розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов'язання (пункт 3 статті 83 ГПК), господарський суд повинен об'єктивно оцінити винятковість цього випадку, ступінь виконання зобов'язань, причини неналежного виконання або невиконання зобов'язання, наслідків порушення зобов'язання, невідповідності розміру стягуваної неустойки (штрафу, пені) таким наслідкам, поведінки винної сторони (в тому числі продовження виконання зобов'язання) тощо.
Вважаємо, що судом при прийнятті рішення 07 червня 2014 року було необ’єктивно оцінено обставини справи та підтверджуючі докази, а також ступінь виконання зобов’язання з нашого боку.
Суд не звернув увагу на подані в судовому засіданні докази виконання робіт по ІІІ кварталу, що підтверджує готовність ТОВ «Проект» до подальшого виконання Договору з нашого боку – висновок про погодження технічної документації від 09.12.2013р.
Роботи виконувались, однак в результаті неоплати їх вартості з боку Позивача - не були йому передані.
У рішенні суду міститься наступний висновок:
«Беручи до уваги зазначені відповідачем причини неналежного виконання зобов'язання, а саме прострочення виконання своїх зобов'язань не з його вини, а внаслідок затримки погодження технічної документації із землеустрою по проведенню робіт із земельно-кадастрової інветаризації земель третього (ІІІ) кварталу, що об'єднує кадастрові квартали 004, 008, 009 кадастрової зони 04 на території м.Івашино Хмельницької області (висновок Управління Держземагентства у Івашинському районі №333 отримано відповідачем 09.12.2013 року) та затримку проплати з боку позивача, майнові інтереси сторін, а також ступінь виконання зобов'язання, поведінку винної сторони, господарський суд вважає, що вказані відповідачем обставини є винятковими, а відтак нараховану позивачем суму пені неспіврозмірною порівняно із збитками кредитора, тому розмір пені підлягає зменшенню на 15 % до 10496 грн. 42 коп.»
Зменшення розміру пені на 15% вважаємо необгрунтованим та несправедливим, виходячи з того, що судом не наведено доказів завдання Позивачу збитків, не зроблено належних висновків щодо затримки проплати з боку Позивача і не враховано неповідомлення у розумний строк про причини такої затримки, а також готовність до виконання робіт по ІІІ кварталу.
Також при прийнятті рішення судом не було застосовано норм матеріального права – ст. 856 ЦК України, якою передбачене право ТОВ «Проект», як підрядника, на притримування: якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної підрядникові у зв'язку з виконанням договору підряду, підрядник має право притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника.
Отже, виконання зобов’язання щодо виготовлення технічної документації із землеустрою по проведенню робіт із земельно-кадастрової інвентаризації земель по наступних кварталах ІІІ-VІ з нашого боку було притримано внаслідок несплати Позивачем вартості робіт за ІІ етапом.
Всі вищезгадані обґрунтування ми неодноразово викладали у письмових запереченнях, адресованих суду, а також на цьому наголошував у судовому засіданні наш представник.
Однак, вказані норми матеріального права та наші доводи незаконно не були взяті судом першої інстанції до уваги, не застосовані та навіть не згадані у судовому рішенні від 07 червня 2014 року.

На підставі ст. ст. 526, 610, 837, 856 ЦК України, ст. 174, 222, 233 ГК України, керуючись ст. 91, 93, 98, 103, 104 ГПК України -

П Р О Ш У С У Д:

Скасувати рішення Господарського суду Рівненської області від 07 червня 2014 року по справі №111/111/14 повністю і прийняти нове рішення, яким в позовних вимогах виконавчого комітету Івашинської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «Проект» про стягнення пені за непроведення робіт із земельно-кадастрової інвентаризації земель на території міста Івашино Хмельницької області по етапах робіт ІІІ, ІV,V, VІ кварталів – відмовити.


ДОДАТОК:
1. Фіскальний чек про надсилання цієї апеляційної скарги Позивачу – на 1 арк.
2. Опис вкладення у цінний лист – на 1 арк.
3. Платіжне доручення про сплату судового збору – на 1 арк.

 

Директор
ТОВ «Проект»                                                                                                                                                                                                                               Л.І. Вовченко
15.06.2014р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.