ДОГОВІР № 1
про надання юридичних послуг

01 жовтня 2014 року                                                                                                                                                                                                                                                              м. Рівне

Товариство з обмеженою відповідальністю “ПЛАНТАЦІЯ”, що надалі іменується Клієнт, в особі директора товариства Васильчука Ігоря Івановича, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Адвокат Миронюк Степан Сигізмундович, в подальшому Виконавець, який діє на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 111, виданого Рівненської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 25.01.2001 року, контора якого знаходиться за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Соборна, 1, з іншої сторони, уклали цей Договір про таке.

1. Предмет договору
1.1. За дорученням Клієнта, Виконавець зобов’язується надати зазначені нижче юридичні послуги (далі - Юридичні послуги), а Клієнт зобов’язується оплатити їх.
1.2. Юридичні послуги, що підлягають наданню за дорученням Клієнта:
1.2.1. здійснення правового забезпечення господарської діяльності Клієнта, в межах визначених цим договором;
1.2.2. надання консультацій та роз’яснень з юридичних питань;
1.2.3. надання усних і письмових довідок щодо законодавства;
1.2.4. складання заяв, скарг, інших документів правового характеру;
1.2.5. представництво інтересів Клієнта у судах всіх рівнів, інших державних органах, перед юридичними та фізичними особами;
1.2.6. надання інших видів юридичної допомоги за домовленістю з Клієнтом.

2. Права та обов’язки Сторін
2.1. Забезпечення Клієнта інформацією економіко-правового характеру.
2.1.1. За окремим письмовим запитом Клієнта у погоджений Сторонами строк Виконавець зобов’язується повідомити Клієнта про набрання чинності новими нормативно-правовими актами, а також про внесення змін у законодавство, якщо це має безпосереднє відношення до сфери діяльності Клієнта (далі – Інформація). Запит має містити чітку і недвозначну вказівку про сферу законодавства, що його має дослідити Виконавець задля виконання запиту Клієнта.
2.1.2. За додатковим запитом до Інформації може бути додано таке:
- коментарі посадових осіб, адвокатів, помічників адвоката (далі - спеціалісти) Виконавця з приводу інформації, що надається; коментарі можуть містити пояснення, що розкривають порядок використання наданої Інформації у поточній діяльності Клієнта;
- аналіз законодавства України, викладений у формі пояснень;
- рекомендації з приводу використання в інтересах Клієнта окремих положень законодавства України.
2.2. Захист інтересів Клієнта у процесі договірної роботи з контрагентами.
2.2.1. Виконавець зобов’язується розробляти для Клієнта проекти договорів для роботи Клієнта з контрагентами в межах України та за її межами.
Проекти договорів розробляються за запитом Клієнта у строк, що погоджений Сторонами.
Проекти договорів, що розробляються Виконавцем відповідно до Договору, мають відповідати вимогам чинного законодавства.
2.2.2. Виконавець зобов’язується здійснювати вивчення проектів договорів, що надаються Клієнту його контрагентами.
Вивчення проводиться за запитом Клієнта у строк, що погоджується Сторонами. Текст договору, що його пропонують контрагенти, додається до запиту Клієнта.
За результатами вивчення проекту договору Виконавець надає Клієнту висновок.
Висновок повинен містити таке:
- аналіз проекту договору з точки зору дотримання чи недотримання інтересів Клієнта;
- перелік положень договору, що на думку Виконавця, є неприйнятними для Клієнта;
- аналіз проекту договору з точки зору його відповідності вимогам законодавства України.
2.2.3. За бажанням Клієнта Виконавець може бути присутнім у якості консультанта на переговорах з правом дорадчого голосу. За необхідності Клієнт перед проведенням переговорів може провести консультацію із спеціалістом Виконавця.
Клієнт має завчасно повідомити Виконавця про необхідність присутності останнього на переговорах із зазначенням часу та місця їх проведення, а також – їх предмета. Виконавець має право відмовитися від участі у переговорах у разі, якщо повідомлення Клієнта про необхідність участі у переговорах отримане Виконавцем менш ніж за 2 дні до початку їх проведення у м. Рівне та Рівненській області, та менш ніж за 5 днів до початку проведення переговорів за межами Рівненської області
2.3. Захист інтересів Клієнта у судовому порядку, представництво інтересів Клієнта у відносинах з органами влади, місцевого самоврядування тощо.
2.3.1. Виконавець забезпечує захист інтересів Клієнта при розгляді будь-яких спорів у судах на території України та за її межами (далі – Суд), у тому числі у третейських, господарський та інших спеціалізованих судах.
2.3.2. Виконавець за запитом Клієнта проводить правовий аналіз договорів, що їх укладено останнім, та правовий аналіз їх виконання. За наявності достатніх підстав Виконавець готує проекти документів для звернення до суду, органів державної влади, місцевого самоврядування, будь-якої іншої організації або особи, якщо це необхідно для захисту прав та інтересів Клієнта.
2.3.3. Клієнт зобов’язується своєчасно інформувати Виконавця про порушення його (Клієнта) прав та інтересів. Виконавець у строк, що не перевищує 10 днів з моменту отримання зазначеної інформації, зобов’язується надати Клієнту рекомендації з питань захисту та поновлення порушених прав та інтересів останнього.
2.3.4. Клієнт своєчасно надає Виконавцю претензії та позовні заяви, що надійшли на його адресу. Виконавець зобов’язується підготувати проект відповіді на претензію або відзиву (заперечень) на позовну заяву не пізніше строків, що встановлені законодавством, за умови, що зазначену претензію (позовну заяву) було надано Клієнтом Виконавцю не менш ніж за 15 днів до моменту спливу строку, що його встановлено законодавством.
2.3.5. Клієнт зобов’язується надати Виконавцю всі необхідні для підготовки відповіді на претензію (відзиву (заперечень) на позовну заяву) документи в строк не пізніше 2-х днів з моменту вимоги. У разі порушення цієї умови строк для відповіді зупиняється до надання необхідних документів.
2.3.6. Виконавець має право виступати у засіданнях органів, що розглядають спори, як представник Клієнта. У випадку, якщо підготовка документів по спору здійснювалась без участі Виконавця, участь Виконавця у розгляді спору – за бажанням Клієнта.
2.3.7. Клієнт повідомляє Виконавця про час, місце проведення засідання з вирішення спору, не менш ніж за 3 дні до його початку при розгляді спору в м. Рівному та Рівненській області і не менш ніж за 7 днів при розгляді спору за межами Рівненської області.
2.3.8. Клієнт надсилає Виконавцю копії ухвал суду та інших документів, що пов’язані з дорученням, у строк, достатній для ознайомлення з ними.
У разі якщо підготовка документів здійснювалась без участі Виконавця, Клієнт зобов’язаний завчасно ознайомити Виконавця із сутністю спору.
2.3.9. На вимогу Виконавця Клієнт зобов’язаний завчасно надати Виконавцю довіреність із зазначенням необхідного для виконання доручення обсягу повноважень.
2.3.10. У разі недотримання зазначених вище умов Виконавець вправі відмовитись від виконання своїх обов’язків.
2.4. Захист та представництво інтересів Клієнта у взаємовідносинах з третіми особами.
2.4.1. За запитом Клієнта Виконавець забезпечує захист і представництво інтересів Клієнта у всіх державних, громадських та інших органах, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, а також перед фізичними особами, з усіх питань правового характеру, що виникають у зв’язку з діяльністю Клієнта. З цією метою Клієнт своєчасно інформує Виконавця про порушення його прав та законних інтересів. У випадку отримання зазначеної інформації Виконавець у строки, що погоджуються Сторонами, зобов’язується надати Клієнту рекомендації з питань, що виникли, та вжити необхідних заходів, спрямованих на захист та відновлення порушених прав та інтересів Клієнта.
2.5. Захист та представництво інтересів Клієнта у взаємовідносинах з правоохоронними та контролюючими органами.
2.5.1. Виконавець забезпечує захист інтересів Клієнта при проведенні перевірок Клієнта правоохоронними та контролюючими органами.
2.5.2. Виконавець зобов’язується терміново після отримання повідомлення Клієнта про прибуття працівників правоохоронних органів або інших контролюючих органів, з урахуванням ситуації, що склалася, повідомити Клієнтові попередню інформацію про компетенцію органу, що здійснює перевірку, та порядок дій співробітників Клієнта до прибуття Виконавця. У разі перевищення працівниками органу, що здійснює перевірку, своєї компетенції, а також у разі наявності інших порушень законності з їх боку, Виконавець зобов’язується негайно звернути увагу Клієнта на це, а також вжити всіх можливих заходів до припинення порушень законодавства.
2.6. Інші права та обов’язки Сторін у зв’язку з виконанням Договору.
2.6.1. За запитом Клієнта та у строк, що погоджений Сторонами, Виконавець надає Клієнту консультації з будь-яких правових питань, що стосуються діяльності Клієнта.
2.6.2. Виконавець готує проекти відповідей на письмові звернення на адресу Клієнта, якщо це потребує знання законодавства та права. Проект відповіді надається у строк, що погоджений Сторонами.
2.6.3. За запитом Клієнта Виконавець здійснює вивчення внутрішніх документів Клієнта та документів, що знаходяться у розпорядженні Клієнта у зв’язку з його діяльністю, на предмет відповідності вимогам чинного законодавства. Зазначене вивчення документів може проводитися як безпосередньо у Клієнта, так і у Виконавця, з отриманням останнім цих документів для вивчення.
2.6.4. Клієнт зобов’язується сприяти Виконавцеві у процесі діяльності останнього за Договором, а також своєчасно здійснювати усі необхідні за Договором дії.
2.6.5. Клієнт зобов’язується дотримуватися порядку, розмірів та строків оплати послуг Виконавця, що передбачені Договором.
2.6.6. Клієнт зобов’язується додержуватися порядку подання запиту з приводу надання Юридичних послуг того чи іншого виду.
2.6.7. Клієнт засвідчує, що його звернення за Юридичними послугами за Договором стосуються виключно його господарської діяльності та безпосередньо пов’язані з її здійсненням.

3. Адвокатська таємниця
3.1. Виконавець зобов’язується зберігати адвокатську таємницю.
3.2. Предметом адвокатської таємниці є питання, з яких Клієнт звертався або звертається до Виконавця, суть консультацій, порад, роз’яснень та інших відомостей, одержаних спеціалістами Виконавця при здійсненні своїх професійних обов’язків.
Виконавцю забороняється розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці, і використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
Розголошення відомостей, що складають адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких обставин, включаючи незаконні спроби органів дізнання, досудового слідства і суду допитати адвоката про обставини, що складають адвокатську таємницю.
3.3. Документи, пов’язані з виконанням Виконавцем доручення, наданням Юридичних послуг за Договором, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди.
3.4. Виконавець зобов’язується вжити всіх необхідних заходів, що забезпечують збереження документів та інформації, що їх надано Клієнтом у процесі надання Юридичних послуг за Договором.
3.6. Відомості, що становлять адвокатську таємницю, можуть бути розголошені Виконавцем лише за наявності письмової згоди Клієнта із зазначенням конкретних відомостей та фактів, що їх дозволяє розголосити останній.

4. Оплата послуг (гонорару) та порядок розрахунків
4.1. За надання Юридичних послуг Клієнт сплачує Виконавцеві абонентську плату, у розмірі 1500,00 грн.
4.2. Юридичні послуги, що надаються Виконавцем, оплачуються Клієнтом у залежності від обсягу часу, що його витрачено Виконавцем на надання Юридичних послуг за Договором, з розрахунку вартості 1 год./500 грн.
4.3. Окрім платежів, зазначених у п.п. 4.1. – 4.2. Договору, Клієнт відшкодовує такі фактичні витрати Виконавця:
4.3.1. Витрати, що пов’язані з виїздом Виконавця за межі м. Рівного на строк більший за добу для виконання доручень Клієнта (витрати, пов’язані з відрядженням, транспортні витрати тощо).
4.3.2. Витрати на оплату послуг третіх осіб (консультації спеціалістів, експертів, аудиторів, послуги перекладачів, витрати з нотаріального посвідчення документів, телефонні переговори тощо), що були необхідні Виконавцеві для виконання доручення Клієнта.
4.4. Відшкодування витрат проводиться одночасно з оплатою наданих послуг відповідно до документів, які підтверджують понесені витрати, що надаються Виконавцем.
4.5. Оплата Юридичних послуг, що надаються згідно з Договором, здійснюється у такому порядку:
4.5.1. Виконавець надає Клієнту рахунок та акт виконаних робіт з розрахунком суми оплати, виходячи з обсягу часу, що його було витрачено на надання Юридичних послуг за Договором, ставок зазначених в п. 4.2. Договору, фактичних витрат Виконавця, зазначених в п. 4.3. Договору.
4.5.2. У разі відсутності у Клієнта заперечень з приводу суми оплати він зобов’язується сплатити визначену суму протягом 10 (Десяти) календарних днів з моменту акту виконаних робіт.
4.5.3. У випадку наявності у Клієнта заперечень щодо рахунку, він вправі сплатити суму, що він її вважає достатньою, або відмовитись від оплати, повідомивши про це Виконавця протягом 10 (Десяти) календарних днів з моменту отримання рахунку.
4.6. Факт надання послуг за Договором підтверджується актами, що підписуються Сторонами. В акті зазначається таке:
- послуги, що придбані Клієнтом для використання у господарській діяльності, на дату підписання акту, що не були оплачені раніше (без зазначення складу наданих послуг та їх опису);
- сума, що сплачена або має бути сплачена Клієнтом.
4.7. За згодою Сторін Клієнт може здійснювати попередню оплату послуг, що надаються відповідно до Договору.
4.8. Доручення Клієнта, що є особливо складними та такими, що мають першочергове значення для його інтересів, а також розмір оплати щодо цих доручень Клієнта, можуть погоджуватися Сторонами окремо.
4.9. У разі розірвання Договору Клієнт сплачує Виконавцеві вартість фактично наданих послуг та понесених у зв’язку з виконанням зобов’язань за Договором витрат на момент розірвання Договору.

5. Відповідальність Сторін
5.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків за Договором Сторони несуть відповідальність у порядку та на умовах, що встановлені чинним законодавством України.
Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором у випадку наявності їхньої вини.
5.2. Виконавець несе відповідальність за неправомірну передачу чи розголошення третім особам відомостей, що становлять адвокатську таємницю відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також за безповоротну втрату чи пошкодження документів, що передані йому Клієнтом при виконанні Договору, відповідно до чинного законодавства України.
Виконавець звільняється від відповідальності, якщо відомості, що складають адвокатську таємницю, або документи, що йому передані, потрапили до третіх осіб за прямою недвозначною вказівкою Клієнта, що викладена письмово, або внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних обставин, запобігти настанню яких Виконавець не мав об’єктивної можливості (стихійні лиха, пожежі тощо).
Виконавець звільняється від відповідальності, якщо порушення умов Договору сталося через неправомірні дії органів державної влади, місцевого самоврядування та інших.

6. Дія договору
6.1. Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 01.10.2015 р. У разі відсутності письмової заяви однієї зі Сторін про припинення або зміну умов Договору протягом одного місяця до завершення строку дії Договору, дія Договору вважається подовженою на наступний календарний рік на умовах, передбачених Договором. У тому числі подовжується дія умови, викладеної у п. 6.1. Договору.
6.2. Договір може бути розірвано Клієнтом у односторонньому порядку в будь-який час та з будь-якої причини (або без її пояснення) за наявності недвозначного волевиявлення Клієнта, викладеного письмово. При цьому Договір вважається розірваним з моменту отримання Виконавцем відповідного повідомлення від Клієнта.
6.3. Розірвання Договору за ініціативою Виконавця може мати місце у таких зазначених нижче випадках.
6.3.1. За наявності сукупності таких умов:
- Клієнт згоден на розірвання Договору, маючи остатню інформацію про можливі наслідки цього для перспективи виконання його доручення;
- у Клієнта є реальна можливість звернутися до іншого адвоката;
- чинним законодавством не передбачено неможливість розірвання Договору про надання Юридичних послуг.
6.3.2. Без дотримання умов, передбачених пунктом 6.3.1 Договору, Виконавець може достроково розірвати Договір за наявності однієї з таких обставин:
- Клієнт вчиняє дії, що стосуються сутності доручення, на порушення чинного законодавства і відмовляється припинити їх вчинення, не зважаючи на роз’яснення Виконавця;
- Клієнт використовує Юридичні послуги, що йому надаються Виконавцем, для вчинення злочину;
- Клієнт, незважаючи на роз’яснення Виконавця, наполягає на досягненні результату, який через нові або нововиявлені обставини є об’єктивно недосяжним, або є недосяжним на думку Виконавця;
- Клієнт грубо порушує обов’язки, взяті ним на себе згідно з Договором;
- належне виконання доручення стає неможливим через дії Клієнта, що вчинюються ним всупереч порадам Виконавця;
- Клієнт вчиняє дії, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію Виконавця та/або його спеціалістів;
- Клієнт не погоджується погашати фактичні витрати у випадку, якщо вони є необхідними;
- в інших випадках, передбачених Договором та/або законодавством.
6.3.3. Якщо пов’язані з предметом Договору дії (бездіяльність) особи (осіб), що перебувають у трудових (членських чи подібних) відносинах з Клієнтом, є протиправними або такими, що об’єктивно шкодять інтересам Клієнта та роблять неможливим ефективне виконання доручень Клієнта, Виконавець може оскаржити такі дії керівнику Клієнта (або вищому по відношенню до нього органу Клієнта).
Якщо, незважаючи на вжиті Виконавцем заходи, керівник Клієнта (або вищий орган) не усуває зазначених обставин, Виконавець може розірвати Договір в односторонньому порядку.
6.3.4. У випадку, якщо в процесі виконання доручень Клієнта Виконавець дізнається про існування суперечностей між інтересами Клієнта та інших Клієнтів, а також спеціалістів Виконавця (та/або їх родичів), Виконавець зобов’язується розірвати Договір, якщо ним не буде отримано відповідної недвозначної згоди зацікавлених осіб з приводу подальшого виконання Договору. Згода має бути викладена письмово.
6.3.5. У випадку, якщо в процесі виконання доручення Клієнта Виконавець дізнається про те, що виконання доручень Клієнта може привести до розголошення інформації, що має відношення до третіх осіб, та її конфіденційність охороняється законом, Виконавець зобов’язується розірвати Договір, якщо ним не буде отримано відповідної недвозначної згоди зацікавлених осіб на розголошення конфіденційної інформації. Згода має бути викладена письмово.
7. Інші умови
7.1. Договір укладено Сторонами за повного розуміння ними предмету Договору та взятих на себе зобов’язань.
7.2. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», іншим чинним законодавством України.
7.3. Виконавець підтверджує, що є платником податків.
7.4. Договір укладено у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

Реквізити та підписи Сторін:

“КЛІЄНТ” “ВИКОНАВЕЦЬ”

Товариство з обмеженою відповідальністю “Плантація”

33014, м. Рівне, вул. Зелена, буд. 5
п/р 11111111111111
в ОПЕРВ “Ощадбанк” м. Рівне,
МФО 333368

_____________________________Васильчук І.І.

 

 


Адвокат Миронюк Степан Сигізмундович

33000, м. Рівне, вул. Соборна, 1,
р/р № 11111111111111
в ОПЕРВ Облупр. ОБ в м. Рівне
МФО 333368, Код. 1234567890

 ____________________________ С.С. Миронюк

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.