Заявник
                                                               (Відповідач)

                                                                  
                                                                       
                                                                     

 Позивач
    В ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
35705, Рівненська обл., м. Здолбунів,
вул. Незалежності 10,

Судді Микиті І.М.

Адвокат Лець Микола Іванович
33000, м. Рівне, вул. Петька, 2
в інтересах
відповідача
Ольчук Володимира Пилиповича
35700, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Трокевича, буд. 8, кв. 37

Публічне акціонерне товариство комерційний банк  «ПРИВАТБАНК»
49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50
Адреса для листування:
33023, м. Рівне, вул. Грушевського 42-А
Тел. (056) 78960 21

Справа № 562/123/15-ц


З А Я В А
ПРО ПЕРЕГЛЯД ЗАОЧНОГО РІШЕННЯ
Здолбунівського районного суду Рівненської області від 13 червня 2015 року


13 червня 2015 року Здолбунівський районний суд Рівненської області ухвалив рішення по справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК»      (далі - Банк) до Ольчука Володимира Пилиповича про стягнення заборгованості.
Суд першої інстанції своїм заочним рішенням задовольнив позов повністю та стягнув на користь позивача заборгованість у сумі 12333,22 доларів США ( дванадцять тисяч триста тридцять три доларів США 22 центи), що за курсом 23,39 гривні за 1,00 долар відповідно до службового розпорядження НБУ від 19.03.2015 року складає 288473,91 гривень ( двісті вісімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три гривні 91 копійку) за кредитним договором № ROZOGA00000773 від 28.03.2008 року, а також судовий збір в розмірі 2884,74 гривень (дві тисячі вісімсот вісімдесят чотири гривні 74 копійки).
Відповідно до статті 228 Цивільного процесуального кодексу України заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти  днів з дня отримання його копії.
Копію заочного рішення суду від 13 червня 2015 року отримано мною, адвокатом Лецьом Миколою Івановичем, як представником відповідача, 31 липня 2015 року під час ознайомлення з матеріалами справи, а від так заяву про перегляд заочного рішення подано у визначені строки.
Заочне рішення Здолбунівського районного суду від 13 червня 2015 року ухвалене за відсутності Ольчука В.П., як відповідача по справі. Його відсутність  зумовлена поважною причиною, а саме тим, що з 09 квітня 2015 року він працює за трудовим договором № TL 1284 від 03.03.2015 р. на території Литви в місті Шяуляй, у зв’язку з чим 30 березня 2015 року він виїхав з території України та знаходився за її межами протягом розгляду даної справи в суді ( копії трудового договору та закордонного паспорта додаємо), а тому відповідач не мав змоги бути своєчасно та належним чином повідомленим про розгляд справи, а від так вважаємо, що дана обставина пояснює неявку до суду та є поважною. Також, у зв’язку з цим відповідач був позбавлений можливості заперечувати проти вимог Банку та посилатися на обставини, що є підставою для відмови у позові.
Зокрема, при розгляді справи не було враховано наступні обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи.
 28 березня 2008 року між Ольчуком Володимиром Пилиповичем та Банком був укладений кредитний договір № ROZOGA00000773 від 28.03.2008 року (далі-Кредитний договір), за яким він, як позичальник отримав кредит на суму 18 000,00 доларів США на термін до 28.03.2018 р.
За розрахунком позивача, який міститься в матеріалах справи, станом на 20.03.2015 р. відповідач має заборгованість – 12 333, 22 доларів США, яка складається з наступного:
1)    10685,06 доларів США- заборгованість за кредитом;
2)    737,21 доларів США- заборгованість по процентам за користування кредитом;
3)    20,77 доларів США- заборгованість по комісії за користування кредитом;
4)    292, 70 доларів США - пеня за несвоєчасність виконання зобов’язань за договором, а також штрафи відповідно до Договору;
5)    10, 69 доларів США - штраф (фіксована частина);
6)    586, 79 доларів США – штраф (процентна складова).
Вважаємо, що даний розрахунок необґрунтований та суперечить умовам Кредитного договору, а саме в частині застосування річної процентної ставки у відсотках на залишок кредиту, яка безпосередньо впливає на формування суми заборгованості.
Відповідно до п.1.1. Кредитного договору, строк, вид кредиту, цілі, розмір кредиту, відсотків, винагород розмір щомісячного платежу, період сплати, порядок погашення заборгованості за цим Договором, зазначені у розділі 8 Договору.
Відповідно до п. 8.1. Кредитного договору Банк зобов’язується надати «Позичальникові» кредитні кошти шляхом видачі готівки через касу на строк з 28.03.2008 р. по 28.03.2018 р. включно, у вигляді не поновлюваної лінії (далі – Кредит) у розмірі 20300, 00 дол. США (двадцять тисяч триста доларів США 00 центів) на наступні цілі: у розмірі 18000,00 дол. США ( вісімнадцять тисяч доларів США 00 центів) на споживчі цілі, а також у розмірі 2300,00 дол. США (дві тисячі триста доларів США 00 центів) на сплату страхових платежів у випадках та в порядку, передбачених п.п. 2.1.3., 2.2.7 даного Договору, зі сплатою за користування Кредитом відсотків у розмірі 1,00% на місяць на суму залишку заборгованості за Кредитом , винагороди за надання фінансового інструменту у розмірі 0,00% від суми виданого кредиту щомісяця в Період сплати, винагорода за резервування ресурсів у розмірі 0,48% річних від суми зарезервованих ресурсів, винагороди за проведення додаткового моніторингу , згідно п. 8.2. даного Договору .
Щомісяця в Період сплати Позичальник повинен надавати Банку кошти (щомісячний платіж) у сумі 265,09 дол. США. згідно графіку погашення кредиту (Додаток №2 до Кредитного договору) для погашення заборгованості за Кредитним Договором, що складається із заборгованості по кредиту, відсоткам, винагороди і комісії.
Відповідно до п. 8.9. Кредитного договору, його невід’ємними частинами є додаток №1-детальний опис загальної вартості кредиту та додаток № 2 - графік погашення кредиту за кредитним договором № ROZOGA00000773 від 28.03.2008 р.
У Додатку № 1 визначені умови кредитування, які передбачають річну процентну ставку у розмірі 12,00% на залишок по кредиту, на основі чого був складений графік погашення кредиту, згідно з яким відповідач і сплачував щомісячні платежі.
    Звертаємо увагу суду, що долучений до позовної заяви розрахунок заборгованості суперечить Додаткам № 1 та № 2 до Кредитного договору, які в свою чергу взагалі відсутні в матеріалах справи і позивачем не подавався, тому судом не досліджувався.
В розрахунку позивача, починаючи з 27 жовтня 2008 року, застосовується  процентна ставка у розмірі 15,12% на залишок по кредиту, а з середини 2010 року – 14, 62%, а не 12,00% як це передбачено Кредитним договором та Додатками № 1, 2.
Таким чином, наданий позивачем розрахунок заборгованості не відповідає умовам договору та є безпідставним.
Відповідно до ст. 213 ЦПК України, рішення суду повинне буди законним та обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повного і всебічного з’ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
Згідно з ч.1 ст.232 ЦПК  України заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з’явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.
    Оскільки, протягом розгляду справи в суді відповідач перебував за межами території України, що є поважною причиною неявки в судове засідання та враховуючи те, що розрахунок позивача суперечить умовам договору, вважаємо, що є всі підстави для скасування заочного рішення від 13.06.2015 р. та призначення справи до розгляду в загальному порядку.

Виходячи з вищевикладеного та керуючись ст. ст. 3, 213, 228-232 ЦПК України,

ПРОШУ:

Заочне рішення Здолбунівського районного суду Рівненської області від 13 червня 2015 року у цивільній справі № 562/123/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк  «ПРИВАТБАНК» до Ольчука Володимира Пилиповича, про стягнення заборгованості за кредитним договором – скасувати та призначити справу до розгляду в загальному порядку.  
Додатки:

1.    Копія цієї заяви, на 3-х арк..;
2.    Копія трудового договору № TL -1284, в 2-х екз., на 2 арк.;
3.     Копія додатку №1 до трудового договору, в 2-х екз., на 1 арк.;
4.     Копія сторінок з закордонного паспорта, в 2-х екз., на 1 арк.;
5.    Копія Додатку №1 до Кредитного договору № ROZOGA00000773 від 28.03.2008 р., в 2-х екз., на 1 арк.;
6.    Копія Додатку №2 до Кредитного договору № ROZOGA00000773 від 28.03.2008 р., в 2-х екз., на 1 арк.;
7.    Копія договору про надання правової допомоги від 30.07.2015 р., в 2-х екз., на 1 арк.;
8.    Квитанція про сплату судового збору, на 1 арк.;


06 серпня 2015 року                                                                                                                                                                                                                                                                                 М.І.Лець

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.