ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Позовна заява про захист прав споживача банкіських послуг та зобов`язання вчинити певні дії

В РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1

Позивач:    Санько Олександр Віталійович,
     33003, м. Рівне, вул. Бруча, 47, кв.22
    

Відповідач:    Публічне акціонерне товариство
    «Ідея Банк»
     79008, м. Львів, вул. Валова, 11
код ЄДРПОУ 19390816

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про захист прав споживача банківських послуг та зобов'язання вчинити певні дії

26 січня 2016 року між мною, Саньком Олександром Віталійовичем та Публічним акціонерним товариством «Ідея Банк» було укладено Кредитний договір №Z02.120.11383 (далі – кредитний Договір), згідно умов якого банк надав мені кредит (грошові кошти) на поточні потреби в сумі 60882,00 грн. строком на 60 місяців, та на умовах якого я, як позичальник, зобов’язуюсь повернути кредит разом з процентними платежами (процентами та платою за обслуговування кредитної заборгованості) і комісіями згідно з умовами Договору та згідно Графіка щомісячних внесків за кредитним договором.
Я є військовослужбовцем, з 02.08.2001 року проходжу військову службу в Управлінні Служби безпеки України в Рівненській області,а з 02.07.2016 року – проходжу військову службу в Управлінні служби безпеки у Луганській області.
У відповідності до положень частини 15 статті  ст.14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (із доповненнями внесеними Законом №1275-VII від 20.05.2014), військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.
18.06.2016 року, реалізовуючи як військовослужбовець своє право з приводу застосування щодо мене вищезгаданої пільги, я звернувся до ПАТ «Ідея Банк» з заявою з проханням здійснити перерахування сплачених мною, як військовослужбовцем, сум грошових коштів як процентів за користування кредитом, а також просив не нараховувати проценти по кредитному Договору.
 На підтвердження викладених в моїй заяві обставин була долучена довідка УСБУ в Рівненській області №10/286 від 17.06.2016 року про те, що я, підполковник юстиції, проходжу військову службу в органах СБУ.
Після ненадання відповіді на зазначену заяву я повторно звернувся з аналогічною заявою до ПАТ «Ідея Банк» 26.07.2016 року.
У відповідь на мою повторну заяву, Директором департаменту по боротьбі з проблемною заборгованістю ПАТ «Ідея Банк» 28.07.2016 року вих. №12.1.4/128526 мені було надано відповідь, в якій було зазначено, що банк готовий повернути нараховані по кредитному Договору відсотки лише за умови надання довідки про безпосередню мою участь в антитерористичній операції під час дії кредитного договору або інших документів, які б підтверджували необхідність надання такої пільги.
Вважаю відмову щодо застосування до мене, як військовослужбовця Служби безпеки України, пільги передбаченої частиною 15 статті  ст.14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»  протиправною, оскільки згадана пільга розповсюджується на військовослужбовців з початку і до закінчення особливого періоду, яким у відповідності до ст.1 Закону України «Про оборону України» є період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
Жодних умов з приводу застосування пільги виключно до військовослужбовців, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції закон не передбачає.
Статтею 1 Закону України «Про оборону України» визначено, що особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
Указом Президента України №303/2014 від 17.03.2014 року, затвердженого Законом України №1126-VII від 17.03.2014р., в Україні оголошена мобілізація, тобто з 17.03.2014 року настав особливий період.
Відповідно ст.ст. 19, 20 ЗУ «Про Служби безпеки України» , що кадри Служби безпеки України складають співробітники-військовослужбовці, крім того військовослужбовці Служби безпеки України мають право на носіння військової форми одягу із знаками розрізнення, зразки яких затверджуються відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Військовослужбовцям Служби безпеки України видається службове посвідчення, зразок якого затверджується Головою Служби безпеки України.
Згідно п.15 ст.14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (із доповненнями внесеними Законом № 1275-VII від 20.05.2014), військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.
Відтак, з 18 березня 2014 року я маю право на звільнення від сплати пені і процентів за користування кредитом, отриманим за Кредитним договором, а Банк зобов'язаний був припинити їх нарахування.
Відповідач зобов'язаний був припинити нарахування процентів та здійснити перерахунок, натомість безпідставно відмовив у цьому, вимагаючи надання документів, що не передбачені Законом.
Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів» права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг) або у разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право на свій вибір вимагати у реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору.
При цьому п. 4 ч. 1 ст. 21 Закону України "Про захист прав споживачів" встановлено, що для цілей застосування цього закону та пов'язаного з ним законодавства про захист прав споживачів права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо порушується принцип рівності сторін договору, учасником якого є споживач.
А отже, відмовою в здійсненні перерахунку сплачених мною сум грошових коштів як процентів за користування кредитом, банк порушує мої права як споживача послуг банку на надання пільги як особі-військовослужбовцю, що передбачена п.15 ст.14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Умовами п. 5.4 кредитного Договору передбачено, що всі вимоги, які виникають при виконанні даного Договору у зв’язку з ним, або випливають з нього та становлять предмет спору, підлягають розгляду у постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків, згідно з регламентом третейського суду, який є невід’ємною частиною даної третейської угоди.
Разом з тим слід зазначити, що, спори між кредитодавцем та позичальником (споживачем) за договором про надання споживчого кредиту, що виникають як під час укладення, так і виконання такого договору, відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про третейські суди», незважаючи на наявність третейського застереження в договорі, не можуть бути предметом третейського розгляду, оскільки виключено з компетенції третейського суду вирішення спорів щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).
При цьому, незалежно від предмета й підстав спору, а також незважаючи на те, хто звернувся з позовом до суду (банк або інша фінансова установа чи споживач), на правовідносини, що виникають зі споживчого кредиту, поширюється дія Закону України «Про захист прав споживачів».
Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 27 січня 2016 року, прийнятій за результатами розгляду справи № 6-2712цс15, яка відповідно до ст. 360-7 ЦПК України є обов'язковою для всіх судів України.
 Згідно ч. 5 ст. 110 ЦПК України позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача.
Враховуючи вищевикладене, ця позовна заява про захист прав споживача банківських послуг та зобов'язання вчинити певні дії подається мною за моїм зареєстрованим місцем проживання в м. Рівне, вул. Бруча, 47, кв. 22 – до Рівненського міського суду.
Згідно положень п.12 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, - у справах, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, а також під час виконання службових обов'язків, згідно ч.3 ст.22  Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав, тому судовий збір за подання цієї позовної заяви мною не сплачується.
Враховуючи викладене, на підставі п.15 ст.14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Указу Президента України №303/2014 від 17.03.2014 року, ст.ст. 10, 21 Закону України "Про захист прав споживачів",  та керуючись ст.ст. 3, ч.5 ст.110, 118-120 ЦПК України,  -

ПРОШУ СУД:

1.    Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Ідея Банк» припинити нарахування Саньку Олександру Віталійовичу процентних платежів (процентів, комісій) відповідно до умов кредитного договору №Z02.120.11382 від 26 січня 2016 року, починаючи з 26.01.2016 року і до закінчення особливого періоду в Україні, визначеного ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
2.    Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «Ідея Банк» здійснити перерахунок сплачених процентних платежів (процентів, комісій) по Кредитному договору №Z02.120.11382 від 26.01.2016 року,  укладеному з Санька Олександром Віталійовичем, за період з 26 січня 2016 року.
3.    Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» на користь Санька Олександра Віталійовича суми процентних платежів (процентів, комісій) по Кредитному договору №Z02.120.11382 від 26.01.2016 року, сплачених починаючи з 26 січня 2016 року.

ДОДАТКИ:     
1.    Копія кредитного договору № Z02.120.11382 від 26.01.2016 р. на 2 арк.;
2.    Копія заяви Санька О. В. від 18.06.2016 р. на 1 арк.;
3.    Копія заяви Санька О. В. від 25.07.2016 р. на 1 арк.;
4.    Копії фіскальних чеків про відправлення заяв від 22.06.2016 р. та 26.07.2016р. на 1 арк.;
5.    Копія відповіді на звернення від 26.07.2016р. на 2 арк.;
6.    Копія довідки від 17.06.2016р. на 1 арк.;
7.    Копія службового посвідчення Санька О.В. на 1 арк.;
8.    Копія цієї позовної заяви, з додатками, для Відповідача на 12 арк.

11 серпня 2016 р                                                                                                                                                                                                                                                                                 Санько О.В.

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

Пошук

Вхід для партнерів